Dopis Závodního výboru ROH VÚAB v Roztokách u Prahy

Pane Sedláčku,

Od samého počátku budování socialismu v naší vlasti
se našli takoví lidé, kteří tomuto dílu nepřáli. Byli jsme
té zásady, že je třeba trpělivě vychovávat a nechat
každému možnost se přesvědčit. Výsledkem je, že celému
národu je cíl socialismu vlastní a plně pro uskutečnění
pracuje a žije.
Přesto se našla skupinka zaprodanců, kteří pod různými
hesly o demokracii špiní naši společnou práci, naší vlast.
Dovolávají se demokracie kapitalistických států a ve svém
tak zvaném prohlášení "Charta 77" a svým podpisem dávají
najevo svůj protisocialistický a protispolečenský postoj.
Jedním z podpisujících jste i Vy.
K tomu Vám vyslovujeme náš názor: Chcete-li západní demo-
kracii, využijte nabídky rakouského kancléře, naše demo-
kracie Vám to umožní. My se bez Vás obejdeme.

Roztoky u Prahy, 2.února 1977
Členové ZV ROH: podepsán předseda Zdeněk Hloušek a 11 členů
-----------------------------------------------
Plant Committee of Revolutionary Trade Union Movement in Roztoky
Research Institute of Antibiotics and Biotransformation

Mr Sedlacek,

From the beginning of our building socialism in our country,
there have been some people who have not been supporting
these efforts. It has been our rule to patiently educate and give
people a chance to be convinced. The result of our effort is that
our nation values socialism and lives and works toward its
realization. Despite these efforts there has been a group of traitors
who use different slogans about democracy to blemish our common work
and our country. They are calling to the democracies of capitalist
countries and with their statement so called "Charter 77" and with
their signature they are indicating their antisocialist and
anti-society position. You are one of the people who provided
a signature. To this fact we express our opinion: If you want
western democracy, take advantage of the offer by the Austrian
Chancellor; our democracy will make it possible for you.
We will be fine without you.

Roztoky u Prahy, February 2nd, 1977
Members of ZV ROH: signed by the chairman Zdeněk Hloušek and 11 members
-----------------------------------------------
(Originál dopisu uložen v archivu Libri Prohibiti)
(Original Letter Deposited in the Archives of Libri Prohibiti)


I agree with the statement of Charter 77 - signature
Dopis ZV ROH VUAB V. Sedlackovi

======
Můj svazek StB byl stornován, dvě výpovědi se zachovaly (z ledna a května 1977).
Pro ilustraci zde ta delší (s přepisem otázek a odpovědí).


Výslech a Výslech b


Otázka:
jak jste se vyrovnal s odstupem doby se svojí účastí na „Chartě 77“ do dnešní doby?

Odpověď:
s „Chartou 77“ jsem se vyrovnal v souladu se svým svědomím – rozumí se tedy i s mým podpisem pod ní. Domnívám se i nadále že činnost „Charty 77“ může přinést naší společnosti pozitivní výsledky jak v oblasti lidských práv, tak v oblasti hospodářské. Mám na mysli kupříkladu možnost otevřené kritiky bez obavy z toho, že bude tato kritika po straně zneužita v neprospěch kritisujícího. To znamená, že ke kritice bude zaujat věcný postoj, opatření z toho plynoucí by měly být věcně a veřejně konfrontovány.
Pokud jde o oblast lidských práv, domnívám se, že by se především měla zlepšit informovanost a dostupnost zahraničního tisku a literatury. Dále je to pružnější vyřizování cest ČS občanů do zahraničí. Aby bylo možno uplatnit právo svobody projevu i v kritice v sdělovacích prostředcích tisku apod.


Otázka:
co je vám známo o další činnosti signatářů „Charty 77“ v současné době.

Odpověď:
v písemnostech – dalších dokumentech, kterými jsou rozváděny jednotlivé pasáže původního znění „Charty 77“ je pokračováno, např. tím, že byly konkretizovány.

Otázka:
znáte některé osoby, které se touto činností zabývají, nebo sám tuto činnost provádíte?

Odpověď:
na tuto otázku, pokud se týká mé vlastní osoby i dalších osob, odmítám vypovídat.

Otázka:
znáte obsah těchto materiálů a vlastníte některé z nich?

Odpověď:
obsah některých dalších materiálů znám. Na druhou část otázky odmítám vypovídat.

Otázka:
jsou vám známi některé skutečnosti související s rozšiřováním těchto materiálů a kdo se tímto zabývá?

Odpověď:
na obě dvě otázky odmítám vypovídat.

Otázka:
souhlasíte s tím, že jsou materiály v souvislosti s „Chartou 77“ dále zpracovávány a rozšiřovány?

Odpověď:
podle mého názoru je správné, že jsou konkretizovány a zpracovávány jednotlivé námitky a upozornění, tak jak je původní „Charta 77“ obsahovala. Pokud jde o rozšiřování těchto materiálů, odmítám vypovídat.

Otázka:
je vám znám obsah jednotlivých částí dalších materiálů?

Odpověď:
je mě znám obsah některých částí např. školství, hospodářství, náboženství apod.

Otázka:
chcete ještě něco dodat k vaší účasti na „Chartě 77“, nebo některé otázky blíže objasnit?

Odpověď: pokládám „Chartu 77“ a další materiály nebo části za projev občanské aktivity. Pokud jde o moje náboženské přesvědčení, cítím se být křesťanem, přesto, že nejsem členem žádné církve ani náboženské společnosti

Otázka:
jak znáte Jana Sokola, kdy a za jakých okolností jste se s ním seznámil.

Odpověď:
s Janem Sokolem jsem se seznámil asi v roce 1970 z titulu svého povolání jako programátor. Postupem doby se mezi námi vytvořil přátelský vztah a vzájemně se stýkáme. O Janu Sokolovi je známo, že je schopným pracovníkem a slušným člověkem, rovněž tak jako jejich rodina, kterou dobře znám. Pokud jde o jeho náboženské přesvědčení odmítám vypovídat. S Janem Sokolem, udržuji častý mimopracovní styk, při různých příležitostech.

Jako dalšího z mých styků uvádím Jiřího Němce, na kterého jsem byl dotázán. Naposledy jsem se s ním viděl asi před měsícem, kdy mě navštívil v mém bydlišti v Roztokách. Seznámil jsem se s ním asi v r. 1973. nevím již při jaké příležitosti. Udržuji sním občasné styky někdy 1x za měsíc a to buď v Praze nebo u mě v bytě. O dr. Němcovi je známo, že je vysoce vzdělaný člověk.

Dalším z mých známých, na dotaz uvádím Věru Jirousovou, kterou znám prostřednictvím Jiřího Němce, přibližně od roku 1973. Je mi známo, že Věra Jirousová je kunsthistoričkou. Věru Jirousovou jsem v několika případech navštívili v jejím bytě v Navrátilově ulici a připouštím, že na návštěvě u ní byl i Dr. Jiří Němec. Věra Jirousová mě také několikrát navštívila v mém bytě se svým synem Tobiášem naposledy před měsícem.

Na konkrétní otázku, zda znám Jiřího Peloucha z VÚMS uvádím, že jej osobně dobře znám. Seznámil jsem se s ním přibližně v r. 1970-71 při příležitosti styku v zaměstnání. Udržuji s ním občasný – vzácný styk. 


Zápis o výpovědi byl přerušen v 17:15 hodin a po vzájemné dohodě v zápise bude pokračováno (nezachovalo se)

  << Zpět / Previous